100.00
60.00

Parathas

Gobhi paratha

50.00
80.00

Parathas

Pyaz Paratha

60.00